SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL (SOP)

Passend onderwijs

Passend onderwijs en de zorgplicht vragen van scholen, besturen en samenwerkingsverbanden dat zij samen de ondersteuning geven die nodig is voor leerlingen die zich aanmelden of die onderwijs volgen. Scholen moeten in hun sop transparent aangeven welke ondersteuning zij kunnen bieden. Dit is een wettelijke verplichting.

De volgende vragen zijn daarbij aan de orde:

 • Welke basisondersteuning en/of extra ondersteuning biedt u en wat is de kwaliteit ervan?
 • Welke deskundigheid hebt u in huis of benut u van buiten uw school en welke voorzieningen voor ondersteuning biedt u aan?
 • Wat zijn uw ambities en plannen voor de komende periode?
 • Welke ondersteuning kan u niet bieden, dus wat zijn uw grenzen? 

Voor deze vragen staan scholen, besturen en samenwerkingsverbanden in het primair, voortgezet en (voorgezet) speciaal onderwijs. Om de zorgplicht waar te maken, is duidelijkheid nodig over wat scholen kunnen en willen. Het Q3-profiel brengt dit in kaart.

Het Q3-profiel

Het Q3-profiel is een digitaal instrument om de ondersteuning op een eenvoudige manier in beeld te brengen. Met het instrument kunnen scholen snel informatie verzamelen. Op het niveau van het swv ontstaat zo zicht op de dekkendheid van het ondersteuningsaanbod.

 • het profiel is gebaseerd op de IJkpunten van basisondersteuning van de PO- en VO-Raad en het inspectietoezicht
 • er zijn uitwerkingen voor het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs, inclusief het (voortgezet) speciaal onderwijs
 • wij kunnen zorgen voor maatwerk en deskundige begeleiding
 • het samenstellen van de profielen gebeurt digitaal

Wij kunnen zorgen voor rapportages op het niveau van de school, het swv, besturen, gemeenten en/of wijken.

 

schoenen

 

IJkpunten basiszorg.

Het Q3-profiel is gebaseerd op de IJkpunten uit het referentiekader Passend onderwijs van de PO-Raad en de VO-Raad. Hierin zijn ook de indicatoren van de inspectie opgenomen.

Download ijkpunten

 

Werken met het schoolondersteuningsprofiel.

De PO-Raad heeft deze publicatie opgesteld als uitwerking van het referentiekader en als ondersteunsteuning voor swv-en.

Download notitie

Rapportages

De standaard rapportage bestaat uit:

 • een profiel per school. De school kan het Q3-profiel benutten voor haar schoolplan en schoolgids en haar verantwoording aan bestuur en inspectie.
 • materiaal voor een rapportage voor swv en/of bestuur.
 • een analyse tool (dashboard) waarmee het databestand met de gegevens van alle scholen kan worden bevraagd voor het eigen beleid.